Bravecare

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Политиката за поверителност се отнася за страницата www.bravecare.bg ( по-нататък наричана „СТРАНИЦАТА“), поддържана от „Брейвкер“ ЕООД,  ЕИК 206594782, седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, р-н Триадица, ул. Позитано № 30, эт. 2, офис 2 (наричано по-долу „АДМИНИСТРАТОР“)

Уважаеми потребители,

Администраторът на данни уведомява за следното:

ЛИЧНИ ДАННИ

Уважаеми потребители, във връзка с използването на достъпните на СТРАНИЦАТА формуляри, взаимодействието с бота, който се намира на СТРАНИЦАТА и който използва Messenger или във връзка с изпращането на кореспонденция на адреси: i.krasteva@bravecare.bg, r.asenova@bravecare.bg  или други от домейна www.bravecare.bg, вашите лични данни ще бъдат обработвани съгласно с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)  (Държавен вестник за закони на Европейския съюз от 2016г. бр. 119, с.1 с по-късни изменения), както и Закон на Република България за защита на личните данни (в сила от 01.01.2002 г).

Важна информация:

АДМИНИСТРАТОРЪТ на Вашите лични данни е: „Брейвкер“ ЕООД,  ЕИК 206594782, седалище и адрес на управление: г. София, 1000, р-н Триадица, ул. Позитано № 30, эт. 2, офис 2.

Това означава, че Администраторът отговаря за използването на личните данни, получени от лицата, по безопасен начин и в съответствие със сключените с Вас договори и/или дадени съгласия, както и със съществуващите правни регулации.

Лицето, определено от АДМИНИСТРАТОРА, което изпълнява функцията на Инспектор по GDPR, което осъществява надзор и контрол над обработката и безопасността на личните данни е Елена Бурмицкая, адрес за контакт относно всички въпроси, свързани с обработката на данни: : e.burmitskaya@bravecare.bg

Контакт с АДМИНИСТРАТОРА: По всички въпроси, касаещи съхранението и обработката на Вашите лични данни, може да изпращате запитвания на: email:  e.burmitskaya@bravecare.bg или писмено на адрес: „Брейвкер“ ЕООД,  гр. София, 1000, р-н Триадица, ул. Позитано № 30, эт. 2, офис 2.

Основание и цел за обработка на Вашите лични данни:

 

Предоставените данни се обработват с цел даване на отговори, представяне на офертата на Администратора, реализация на договора за изпълнение на услуга, маркетинг на собствени продукти и услуги, с цел подбор и наем на персонал и провеждане на интервюта за работа, както и за проследяване на трафика на интернет страниците на Администратора. Предоставянето на данните е доброволно и необходимо за обработка на запитване, използване в рамките на процеси по подбор и наем на персонал или получаване на информация, публикувана на СТРАНИЦАТА.

Какви данни получаваме и обработваме:

За правилното функциониране на услугите изискваме от Вас данни, които са необходими за сключването на договор с нас и изпълнение на поставените задачи, използвани в процеса на подбор и наем на персонал, представяне на оферти, извършване на маркетинг на нашите продукти и услуги, изтегляне на съответните материали. Такива данни са: име, фамилия, телефон, e-mail, професионален опит, познания в областта на чуждите езици, а в случай, когато става въпрос за фирма, идентификационните данни на фирмата, като наименование, правна форма, Булстат/ЕИК, адрес на управление. Допълнително в рамките на ползването на СТРАНИЦАТА Администраторът получава информация за IP адреса, както и други данни, които доброволно сте ни предоставили в рамките на контакта с Администратора, като документи и други материали, въз основа на които бихте могли да бъдете идентифицирани, като при такива случаи ще бъдете информирани допълнително.

Едновременно с това, в рамките на оказваните и извършвани във Ваша полза услуги по подбор и наем на персонал, получаваме достъп до други, подадени от Вас документи и данни – съхранението им при нас е резултат от правилното изпълнение на задачите на Администратора, а предоставянето им зависи от Вас и е напълно доброволно.

 

Кой може да вижда Вашите лични данни:

партньорските дружества, обединени под марката BRAVECARE ©, във връзка с дейностите по подбор и наем на персонал, упълномощени служители и изпълнители. Не предоставяме Вашите лични данни извън територията на страна/ЕС/Европейската икономическа общност.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни: Личните Ви данни се съхраняват за срок от 3 години с цел верификация на Вашите желания и цели или подсигуряване на последващо обслужване.

Вашите права:

 • Право на достъп до Вашите лични данни и право на получаване на копие от тях
 • Право на поправка в случай на сгрешени данни

–        Право на актуализиране на неактуални данни

 • Право за изискване за премахване на Вашите данни от базата данни, право на забрава
 • Право за изискване за ограничаване на обработката на данни
 • Право да възразите срещу обработването на лични данни, освен ако обработването не се изисква от закона.
 • Право на оттегляне на съгласие за обработка на данни
 • Право за подаване на жалба към контролните органи,
 • право за пренасяне на данните,
 • Право за пренасяне/прехвърляне на данните по Ваше желание,
 • Прехвърляне/пренасяне на данните към друг Администратор на данни или към Вас (според обхвата, уточнен в чл.20 на GDPR).
 • Право за ограничаване на обработка на лични данни
 • Може да се възползвате от тези права като подадете писмено искане в седалището на Администратора, посочено по-горе или по електронен път на адрес e.burmitskaya@bravecare.bg.

За да сме сигурни, че Вие сте упълномощеното лице за подаването на тези изисквания, може да Ви помолим да посочите допълнителна информация, която да ни позволи да Ви идентифицираме.

Обхватът на всяко от посочените по-горе права и ситуациите, в които можете да се възползвате от тях, произтичат от законовите норми и разпоредби. Това, от кое от своите права бихте могли да се възползвате, ще зависи, например, от правното основание за ползване на данните Ви от страна на Администратора на данни, както и от целта на тяхната обработка.

Как да се възползвате от правата си: с цел прилагане на своите права, моля, изпратете изискването си на email: e.burmitskaya@bravecare.bg.

Информация за изискването/доброволното предоставяне на данни:

 • предоставянето на данни е изцяло доброволно
 • предоставянето на данни представлява необходимо изискване за сключването на договор
 • предоставянето на данни позволява използването им в процеса на подбор и наем на персонал

Информация за последствията от липсата на предоставяне на данни:

 • бихме могли да откажем да Ви предоставим оферта
 • бихме могли да откажем да сключим договор с Вас
 • бихме могли да откажем да Ви предоставим информация
 • бихме могли да откажем участието Ви в процеса за подбор и наем на персонал

АДМИНИСТРАТОРЪТ на данни декларира, че защитава Вашите данни съгласно със съществуващото законодателство и нормите за безопасност.

ЖАЛБА

Имате право да подадете жалба в КЗЛД (Комисия за защита на личните данни), ако сметнете, че обработката на Вашите лични данни нарушава законодателните норми и разпоредби.

Информация относно предоставянето на данни към трети държави извън Европейската Икономическа Общност (ЕИО):

Към момента, както и в предвидимо бъдеще, Администраторът не планира и не възнамерява да предоставя Вашите лични данни на трети държави или извън Европейската Икономическа Общност (ЕИО) (която обхваща ЕС, Норвегия, Лихтенщайн и Исландия). Въпреки това може да се окаже, че по време на действието на договора, можем да вземем решение да предоставим Вашите лични данни на държави извън ЕИО или на трети страни – изключително и само в обхвата, позволен от законодателните норми и разпоредби. За намерението да предоставим Вашите данни на трети страни, за обхвата и правното основание за предоставянето им, ще бъдете информирани лично.

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ

Бисквитки и други подобни технологии.

Когато използвате страниците и услугите на Администратора той прилага различни технологии за събиране и записване на информация – това могат да бъдат файлове бисквитки или други подобни технологии, позволяващи идентификация на Вашия браузър и устройство.

Обектът, който използва информация под формата на cookies (бисквитки) и други подобни технологии в крайното устройство на даденото лице/Клиент (например, компютър, лаптоп, смартфон, Smart TV) и получаващ достъп до тях, е Администраторът.

Файлове cookies (бисквитки) представляват информационни данни, най-вече текстови файлове, които се съхраняват в крайното устройство на Потребителя на страниците и апликациите на Администратора. Cookies (бисквитките) обикновено съдържат наименованието на домейна на страницата, от която произлизат, времето за съхранението им в стандартното крайно устройство на Потребителя и уникален номер. Бисквитките (от англ. Cookies) представляват текстови информации, изпращани към Вашето устройство от страницата www. Бисквитките се записват и съхраняват на Вашия компютър, таблет, смартфон и други подобни устройства. Файловете cookies (бисквитки) не служат за идентификация на Потребителя и въз основа на информацията, получена от тях, той не може да бъде идентифициран.

Бисквитките съдържат информация за страницата, от която произлизат, уникален номер и времето за съхранението им.

Бисквитките ни служат за:

 • Оптимизация при ползване на СТРАНИЦАТА
 • Приспособяване на съдържанието на СТРАНИЦАТА към Вашите конкретни изисквания
 • За водене на статистика (статистиката е анонимна).

Интернет СТРАНИЦАТА и другите страници на Администратора могат да поставят бисквитки в браузъра, ако браузъра позволява това. Браузърът позволява на интернет страницата достъп само до файлове с бисквитки, които са разположени на тази страница, а не към файлове, разположени от други интернет страници.

Видове бисквитки, използвани от Администратора:

Поради спецификата на действие на бисквитките и други подобни технологии, използваме два основни вида такива файлове:

 • За една сесия/посещение – временни файлове, които се съхраняват в крайното устройство на дадения потребител/Клиент до момента на неговото излизане от страницата или апликацията, или изключването/затварянето на софтуера (интернет браузъра),
 • Постоянни – съхранявани в крайното устройство на даден потребител/Клиент за време, определено в параметрите на файловете или до момента на премахването им от страна на дадения потребител/Клиент,

По отношение на целта, на която служат бисквитките и други подобни технологии, прилагаме следните видове в рамките на СТРАНИЦАТА:

 • „Бисквитките за сесия” остават на браузъра Ви само по време на Вашата онлайн сесия; т.е. до напускане на уебсайта.
 • „Постоянните бисквитки“ остават на браузъра Ви и след онлайн сесията (освен, ако не ги изтриете).
 • Информационни бисквитки (например, събиращи информация за начина на ползване на СТРАНИЦАТА);
 • „Задължителни“ бисквитки, необходими, за да работи дадена услуга или приложение, за ползване на страницата – позволяват използването на нашите услуги, например удостоверяващи бисквитки, които се използват за услуги, които изискват удостоверяване;
 • Осигуряващи безопасност на сърфирането в Интернет, например за откриване на злоупотреби по отношение на верификацията;
 • „Аналитични“ бисквитки – позволяващи да се събира информация за начина на ползване на интернет страниците и приложенията;
 • „Функционални“ бисквитки – позволяващи „запаметяването“ на избрани от дадения потребител/Клиент персонални настройки на интерфейса, например по отношение на избрания език и местоположение, на което се намира даденият потребител/Клиент, размер на шрифта, изглед на интернет страницата или апликацията и др.
 • „Рекламни“ бисквитки – позволяващи предоставянето на други потребители/Клиенти на рекламно съдържание, приспособено към търсенията на заинтересованите лица;
 • Статистически – служат за водене на статистика по отношение на посещаемостта на дадена страница или апликация.

При използване/разглеждане на СТРАНИЦАТА, Вие автоматично се съгласявате с използването на бисквитки съгласно с дадената политика.

За да откажете приемането и използването на бисквитки трябва да промените настройките на използвания от Вас браузър/търсачка (Explorer, Chrome, Opera и др.) или да спрете да използвате СТРАНИЦАТА – виж информация по-надолу.

Управление на настройките на браузъра/търсачката, използвани от дадения потребител/Клиент, с цел ограничаването на ползването на бисквитки от страна на Администратора.

В много от случаите интерфейсът, който служи за преглеждане на интернет страници (интернет браузър или търсачка) допуска запазване на информация под формата на бисквитки и други подобни технологии към крайното устройство на дадения потребител/Клиент. Потребителят/Клиентът може във всеки един момент да направи промяна в настройките си. При липса на промяна в настройките, това автоматично означава, че гореспоменатите информации и данни могат да бъдат разполагани и съхранявани в крайното му устройство, като по този начин и ние получаваме правото да съхраняваме тези данни в крайното устройство на потребителя/Клиента и имаме достъп до тях.

На ниво „браузър/интернет търсачка“, която използва даденият потребител/Клиент, е възможно да бъде направена индивидуална настройка за файлове cookies/бисквитки. В по-известните и широко използвани браузъри/интернет търсачки, тези опции са, например:

 • приемане на файлове cookies/бисквитки, което позволява на дадения потребител/Клиент да използва свободно всички опции, предоставяни от интернет страниците;
 • управление на бисквитките за отделни, избрани от потребителя/Клиента интернет страници;
 • определяне на настройки за различните типове бисквитки, например, приемане на постоянните бисквитки като бисквитки за определена сесия/посещение и др.
 • блокиране или премахване на бисквитките
 • отстраняване „бисквитките” чрез изтриване от „историята на браузъра” (кеш паметта), след напускане на уебсайта.

В случай на възникнали съмнения по отношение на съществуващата Политика за поверителност, моля, изпратете съобщение на email: e.burmitskaya@bravecare.bg. В качеството си на Администратор на дадената СТРАНИЦА, декларирам, че не продаваме и не предоставяме на трети лица никакви лични или адресни данни.

Администраторът на данни си запазва правото на въвеждане на промени в дадената Политика за поверителност.